ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
สุขศึกษา
ศิลป+ดนตรี
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ
รวมคะแนน 800
ปีการศึกษา 2552
31.12
20.90
24.93
35.97
52.72
28.88
28.46
15.91
222.98
ปีการศึกษา 2553
38.66
23.00
26.66
35.42
70.55
28.95
46.20
12.96
282.40
ปีการศึกษา 2554
40.93
28.14
27.28
36.00
47.67
36.64
41.76
25.03
283.45
เฉลี่ยประเทศ ปี 2554
48.11
32.08
32.19
42.73
50.87
43.50
47.29
30.49
เพิ่มขึ้น/ลดลง ปี 53-52
7.54
2.10
1.73
-0.55
17.83
0.07
17.74
-2.95
59.42
เพิ่มขึ้น/ลดลง ปี 54-53
2.27
5.14
0.62
0.58
-22.88
7.69
-4.44
12.07
1.05
ผลต่าง ปี 54-ประเทศ
-7.18
-3.94
-4.91
-6.73
-3.20
-6.86
-5.53
-5.46

ตารางเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
สุขศึกษา
ศิลป+ดนตรี
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ
รวมคะแนน 800
ปีการศึกษา 2552
43.59
24.57
29.45
32.93
42.98
36.22
34.23
20.56
241.86
ปีการศึกษา 2553
35.11
9.74
28.11
43.41
61.43
33.06
39.60
12.97
263.44
ปีการศึกษา 2554
40.45
20.95
27.57
30.12
55.60
26.58
52.48
17.69
253.75
เฉลี่ยประเทศ ปี 2554
41.88
22.73
27.90
33.39
54.61
28.54
48.72
21.80
เพิ่มขึ้น/ลดลง ปี 53-52
-8.48
-14.83
-1.34
10.48
18.45
-3.16
5.37
-7.59
21.58
เพิ่มขึ้น/ลดลง ปี 54-53
5.34
11.21
-0.54
-13.29
-5.83
-6.48
12.88
4.72
-9.69
ผลต่าง ปี 54-ประเทศ
-1.43
-1.78
-0.33
-3.27
0.99
-1.96
3.76
-4.11

HoMe