โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
เบอร์โทรศัพท์ (055) 030255
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม


รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1063160245
รหัส Smis 8 หลัก :   63012009
รหัส Obec 6 หลัก :   160245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Thungfawittayakom
ที่อยู่ :   หมู่ที่   1   บ้านใหม่
ตำบล :   ท้องฟ้า
อำเภอ :   บ้านตาก
จังหวัด :   ตาก
รหัสไปรษณีย์ :   63120
โทรศัพท์ :   055-030255
โทรสาร :   055-030255
ระดับที่เปิดสอน :   มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   10/01/2528
อีเมล์ :   mythungfa@hotmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.thungfa.ac.th 
  http://www.thungfa.in.th
Facebook :   https://www.facebook.com/thungfawittayakomschool
กลุ่มโรงเรียน :   สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะและอบต.ท้องฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ :   200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :   10 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565)