รองผู้อำนวยการฯ อ่านสาส์น วันต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด