โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
-  ตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63000
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 5) 04 ก.ค. 65
นักเรียนสมัครและรับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15) 30 มิ.ย. 65
ศึกษาศึกษาดูงาน Zero waste school (อ่าน 16) 30 มิ.ย. 65
สภานักเรียนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก (อ่าน 14) 30 มิ.ย. 65
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน 2 (อ่าน 15) 30 มิ.ย. 65
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี (อ่าน 17) 30 มิ.ย. 65
สืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน (อ่าน 14) 30 มิ.ย. 65
TO BE NUMBER ONE (อ่าน 16) 30 มิ.ย. 65
นศท.ร่วมต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 16) 30 มิ.ย. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 16) 30 มิ.ย. 65
ร่วมวางพวงหรีดและไว้อาลัย (อ่าน 24) 24 มิ.ย. 65
สัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด (อ่าน 25) 24 มิ.ย. 65
รับการติดตาม Quick Policy 2565 (อ่าน 22) 24 มิ.ย. 65
ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ (อ่าน 25) 24 มิ.ย. 65
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (อ่าน 24) 24 มิ.ย. 65
Quick Policy 2565 : โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง (อ่าน 21) 24 มิ.ย. 65
ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม นโยบายเร่งด่วน สพฐ. Quick Policy 2565 (อ่าน 20) 24 มิ.ย. 65
กิจกรรม Active Learning สู่ชุมชน (อ่าน 23) 21 มิ.ย. 65
ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (อ่าน 41) 16 มิ.ย. 65
เข้ารับการฝึกทบทวน ผกท.และผช.ผกท. ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 41) 16 มิ.ย. 65
การสร้างความเข้มแข็งให้กับสภานักเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 32) 16 มิ.ย. 65
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 47) 13 มิ.ย. 65
Student Council from SDGs (อ่าน 44) 13 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู 2565 (อ่าน 46) 13 มิ.ย. 65
อบรม e-SAR 2565 (Online) (อ่าน 44) 13 มิ.ย. 65
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 46) 13 มิ.ย. 65
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตลุ่มน้ำวัง (อ่าน 46) 08 มิ.ย. 65
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 47) 08 มิ.ย. 65
การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา (อ่าน 42) 08 มิ.ย. 65
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (อ่าน 55) 05 มิ.ย. 65
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 49) 05 มิ.ย. 65
ยินดีต้อนรับนักศึกษาขั้นปฏิบัติงานวิชาชีพครูระหว่างเรียน (อ่าน 49) 05 มิ.ย. 65
ประชุมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 48) 05 มิ.ย. 65
"เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต" (ต่อ) (อ่าน 55) 31 พ.ค. 65
อบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการจัดการบริหาร และห้องเรียนแห่งอนาคต" (อ่าน 51) 31 พ.ค. 65
Classroom Meeting 1/2565 (อ่าน 55) 31 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565 (อ่าน 48) 31 พ.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 47) 31 พ.ค. 65
ชวนคุณครูรู้รักษ์แผ่นดิน กับ สตง. (อ่าน 59) 26 พ.ค. 65
ตัดหญ้าสนามฟุตบอล (อ่าน 59) 26 พ.ค. 65